Beste leden van het Algemeen Bestuur,

 

Bijgevoegd treffen jullie de brief van Staatssecretaris Wiebes aan zoals hij deze afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  

 

 

Voor diegene die heeft gelezen, waar wij op hebben ingezet, zal het niet verbazen dat wij tevreden zijn te constateren dat het Kabinet onze denklijn heeft gevolgd. In  de gesprekken die ik met  de heer Wiebes had,  hebben onze suggesties een belangrijke en richtinggevende rol gespeeld  in de oplossing die nu is gekozen. Onze waardering daarvoor aan hem is uitgesproken.

 

 

De kernpunten van onze boodschap waren; creëer rust en start met het wezenlijke gesprek over met name de gezagsrelatie. Dat is ook nu het resultaat en wel ook op een manier die aansluit bij onze eerdere suggesties.

 

Het is in deze situatie zeer waardevol gebleken om samen met VNO/NCW en MKB- Nederland op te trekken vanuit gezamenlijke betrokkenheid naar ondernemerschap in Nederland. Een samenwerking die gezien het resultaat als succesvol betiteld kan worden. 

 

Er ligt echter nu een grote uitdaging vóór ons om mee richting te geven aan de dialoog over de toekomst Nederland vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt. Een nieuwe visie is nodig op sociaal economische verhoudingen waarbij ondernemerschap de waardering dient te krijgen die het verdient.

 

 

 

Dank voor het vertrouwen tot dusverre en de geleverde input en suggesties. Graag uw aller support in de volgende fase die er nu aankomt.

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

 

Denis Maessen

 

Voorzitter Platform Zelfstandige ondernemers

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/11/18/kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba

  

Wij denken dat dit een goede ontwikkeling is maar zijn wel voorzichtig: wij denken dat de beweging die nu ingezet is niet makkelijk terug te draaien is. Nu afwachten wat er in de verkiezingsprogramma’s terecht gaat komen en wat een nieuw kabinet bedenkt. Het bestuur is voornemens de ontwikkelingen op de voet te volgen. Als het nodig is zullen wij in overleg met jullie in actie komen; het doel van onze vereniging is tenslotte het behartigen van de belangen van ons allen als zelfstandige ondernemers.

  

Wij horen graag op korte termijn of jullie veranderingen ervaren en uiteraard willen we de ervaringen tot nu toe bij PZO aanleveren zodat de lobby (en de aangerichte schade) goed gevoerd kan worden,

  

Met vriendelijke groet,

 namens het bestuur van IT United

  Ernst Blankestijn

Voorzitter